Mitä tunnetaidot ovat?

Sosioemotionaaliset haasteet eli haasteet tunteiden ja käyttäytymisen säätelyssä 

koskettavat etenkin monia lasten kanssa työskenteleviä. Hallitsemattomasta tunneilmaisusta johtuva sanallisesti tai fyysisesti aggressiivinen käytös ja jatkuvat konfliktit tekevät arjesta raskasta niin lapselle itselleen kuin koko ryhmälle. 


Feelies-malli pohjautuu tunnetaitojen RULER-malliin, jossa tunteet on jaettu viiteen osa-alueeseen: taitoon tunnistaa, ymmärtää, nimetä, ilmaista ja säädellä tunteita.

N%C3%A4ytt%C3%B6kuva%202019-10-19%20kello%2010.16.15-me.png

Myös kiusaamisilmiö on merkki tunnetaitojen vähyydestä lapsiryhmässä. Tunnetaidot ovat taitoja, joita oppimalla pystyy lisäämään ymmärrystään eri tunteiden olemassaolosta itsessä ja muissa ihmisissä.

Kun tunteisiin saa yhteyden, lisääntyy myös mahdollisuus oppia entisten aggressiivisten käyttäytymismallien tilalle korvaavia tapoja purkaa tunnelatausta ja rauhoittua. Näin esimerkiksi tuhoisaa aggressiivista käytöstä on mahdollista muuttaa.


Hyvät tunnetaidot ovat edellytys myös vahvojen sosiaalisten taitojen kehitykselle. Kun pystymme säätelemään omaa käyttäytymistämme ja tiedostamme omat ja toisten tunteet, pystymme toimimaan niin, että emme satuta toisia tai salli toisten satuttaa itseämme.

Lasten tunnetaitojen vahvistaminen on siis olennaisessa roolissa kiusaamisilmiöön

(kts. esim. Repo 2015 ) puuttumisessa. 


Mitä parempi yhteys meillä on tunteisiimme, sitä tasapainoisempaa elämää pystymme elämään. Kun tunteet tulevat tutuiksi jo lapsuudesta alkaen, rakennamme vahvaa pohjaa tasapainoiselle kehitykselle ja henkiselle hyvinvoinnille.

Yhteystiedot


hello@feelies.fi